صائب تبریزی

شاه من در کوی تو تا کی کنم فریاد کی؟
داخی طاقت قالمامیشدیر ، دادکی ، بیداد کی
همدمم غم ، مونسم غم ، دلبر و غمخوار غم
ای دولانیم باشینا ، سن سیز دگیل دلشاد هی
گاه عشوه ، گاه غمزه ، گه تغافل ، گه نیاز
آپاریرسان عقلیمی بیر شیوه کار استاد هی
بس همه شب در فراقت زار و نالان بی رقیب
قالمیشام زار و نزار ، ای یار من ، ایمداد هی
در دل صائب بسی جا کرده است چشمان مست
ایکی کافر بیر مسلمان اؤلدورور بیداد هی
*

هیچ نظری موجود نیست: