آن کس که بداند - آقای هالو

آن کس که بداند و بداند که بداند
باید برود غاز به کنجی بچراند
آن کس که بداند و نداند که بداند
بهتر برود خویش به گوری بتپاند
آن کس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پول خر خویش براند
آن کس که نداند و نداند که نداند
در پست ریاست ابدالدهر بماند
شاعر : آقای هالو
*

آن کس که بداند - ابن یمین

آن کس که بداند و بداند که بداند
اسب هنر از گنبد گردون بجهاند
آن کی که بداند و نداند که بداند
بیدار کنیدش که بسی خفته نماند
آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به مقصد برساند
آن کس که نداند و نداند که نداند 
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
*