آن کس که بداند - آقای هالو

آن کس که بداند و بداند که بداند
باید برود غاز به کنجی بچراند
آن کس که بداند و نداند که بداند
بهتر برود خویش به گوری بتپاند
آن کس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پول خر خویش براند
آن کس که نداند و نداند که نداند
در پست ریاست ابدالدهر بماند
شاعر : آقای هالو
*

هیچ نظری موجود نیست: