آن کس که بداند - ابن یمین

آن کس که بداند و بداند که بداند
اسب هنر از گنبد گردون بجهاند
آن کی که بداند و نداند که بداند
بیدار کنیدش که بسی خفته نماند
آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به مقصد برساند
آن کس که نداند و نداند که نداند 
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
*

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اصل شعر این گونه است آنکس که بداند وبداند که بداند اسب خرد از گنبد گردون بدواند وانکس که نداند وبداند که نداند لنگان خرک خویش به مقصد برساند وانکس که نداند ونداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند