پشیمانم - بیژن ترقی

اگـر با دل مهــربان تو مـن بــی وفا شـده ام پشیمانم
اگر غیر تو در جهان به کسی آشنا شده ام پشیمانم
امیــــدم تویی نا امیدم نکن جز تو یاری ندارم
سحر شد بگو با کدام آرزو سر به بالین گذارم
بـه عشقــت قســـم بــر دو چشمـــت قسم
جز تو گر با کسی هم نوا شده ام پشیمانم
چـرا پشــــت پــا بـر جهـــان نزنم
به دست خـود آتش به جان نزنم 
بگو با همه بی پناهی خود
چرا شعلــــه بر آشیان نزنم
عهدی که با چشم تو بستم
دیوانگی کــردم آنرا شکستم
خدا داند جز تو گر با کسی هم نوا شده ام پشیمانم
پشیمـــانــم   پشیمــــانــم    پشیمــــانــم
می میـــرم از ایــن پریشانی
دردا کــــه هــرگـــز نمیــدانی
با من چه کرد این پشیمانی
تا با خدای خود گفتگو دارم
عشق گذشته را آرزو دارم
خدا داند امید دل نا امیدم تویی جز تو یاری ندارم
سحــر شــد بگــو با کـدام آرزو سر به بالین گذارم
بـه عشقـــت قســـم بـر دو چشمـــت قسم
جز تو گر با کسی هم نوا شده ام پشیمانم
*

هیچ نظری موجود نیست: