ای بهار نو رسیده - بیژن ترقی

ای بهــار نو رسیــده 
سبـزه هـای نودمیده    
ای چمن ای لاله ای گل  
ای غزالان رمیده
آن بهار هستی ام کو          
مایه سرمستی ام کو
ای نسیم پیـک صحرا          
آن امیـد هستی ام کو
ای بهشتی مرغ گلشن      
آن بهشتـی روی من کو
ای شما وحشی غزالان      
خوش نگه آهوی من کو
آن بهار هستی ام کو         
مایه سرمستی ام کو    
نو بهاری بود و مــا از میــان شاخه ها    
در جستجـوی هـم سـر می کشیدیم
دشت و صحرا بود وماهمچنان پروانه ها   
از دامـــــن گلهـــــا پــــر مــی کشیــدیم
پای هر زیبا گلی    در سایه هر گلبنی     بنشسته بودیم
فارغ از رنج زمان  دور از همه بیگانگان
تنهــا بـه هـــم دل بستــه بـودیم
*

هیچ نظری موجود نیست: