آتاسؤزلری ، ترکی سنقری ، ترکی آذربایجانی ، فارسی


۱ - دادا آزاله٫ ننه آزاله٫ آرسنه چخمي گل آلاله (دده آزالا=پئه ين٫ ننه آزالا٫ آراسيندان چيخميش آلالا گولو) پدر مدفوع چارپایان٫ مادر هم مانند مدفوع چارپایان٫ ولی از این میان گل آلاله بیرون آمده است

۲ - داداسنه نه گلي دردم٫ كه اوشاق نه نمه گلاوي توتم (ددهسيندن نه گولو درديم٫ كى اوشاقدان نمه گولابى توتام) از پدرش چه گلی چیدم که از بچه اش چه گلابی بگیرم


۳ - داداسيني گورمىييدم٬ ننه سي غصه سنه نه اويلردم (دده سينى گؤرمه يه يديم٫ ننه سى غوصسه سيندن اؤله رديم) اگر پدرش را نمی دیدم از غصه مادرش می مردم


۴ - داش آت٫ تا قولو آچه سي (داش آت٫ تا قولون آچيلسين) سنگ پرت کن تا دستت باز شود


۵ - داش ايوز يرنه آغردي (داش اؤز يئرينده آغيردير) سنگ در جای خودش سنگین است 


۶ - داغ يخلمه سي٫ دره دولمز (داغ ييخيلماسا٫ دره دولماز) تا کوه خراب نشود دره پر نمی شود 


۷ - درد بيجه اوسي٫ چكماغي آسان اولي (درد بيرجه اولسا٫ چكمه يى آسان اولار) درد اگر یکی باشد تحملش آسان می شود


۸ - درد گلي خروارنه٫ توكلي مثقالنه (درد گلر خروارينان٫ تؤكوله ر ميثقالينان) درد با خروار می آید به مثقال مىرود 


۹ - دري گذري ديوشي دباخانه يه (درىنين گوذرى=يولو دوشوب دبباخانايا-دريچىيه) گذر پوست به دباغ خانه می افتد


 ۱۰ - دريا ايت آغزينه پيس اولمز (دريا=دنيز ايت آغزيندان پيس اولماز) دریا به پوز سگ نجس نمی شود


۱۱ - دنيا قويرغي اوزنني (دونيا قويروغو اوزوندور) دم دنیا بلند است 


 ۱۲ - دنيا مالي٫ دنيايه غالي (دونيا مالى٫ دونيايا قالار) مال دنیا به دنیا می ماند 


۱۳ - دنياني يا حريف يه ير٫ يا ظريف (دونيانى يا حريف يئيه ر٫ يا ظريف) دنیا را یا حریف (گردن کلفت) می خورد یا ظریف (به طنازی)


۱۴ - دوز جالَننی (دوز جالاندى) نمک ریخت (بچه ای که می افتاد)


 ۱۵ - دوس اوري كه يغله دري٫ دشمن گيوله دري (دوست اودور كى ييغلادار٫ دوشمن گولدوره ر) دوست آنست که می گریاند ولی دشمن میخنداند 


۱۶ - دوس اوری که سنی ییغلدره٬ دوشمن اوری که سنی گویلدره (دوست اودور كى سنى ييغلادا٬ دوشمن اودور كى سنى گولدوره) دوست آنست که ترا بگریاند و دشمن آنست که ترا بخنداند 


۱۷ - دوست دوستي بيجه پؤت (پيوت؟) قوزنه ايسر (دوست دوستو بيرجه پوك قوزونان ايسته ر) دوست دوست را حتی با یک گردوی پوک می خواهد


۱۸ - دونه (دووه) يوكنه يير (دوه يوكوندن يئيه ر) شتر از بارش می خورد


۱۹ - دوه يه ديره له: بالاو تاپلمي٫ ديري: يوكم آغر اولي (دوهيه دئديلر: بالان تاپيلميش٫ دئدى: يوكوم آغير اولار) به شتر گفتند بچه ات بدنیا آمد گفت بارم سنگین تر شد


۲۰ - دووه ئو غلن جاغ كل آلي دوماغي اشكاردي (؟)


۲۱ - ديام اركيدي٫ دياوسه ساغي؟ (دئييره م ارككدير٫ دئييرسن ساغ؟) می گویم نر است می گوئی بدوشش؟ 


۲۲ - ديرله پيشي پوخو درمانىچي ياخچري٫ اوسيني اورتدي (دئدىلر پيشيك پوخو درمان اوچون ياخچىدير٫ اوستونو اؤرتدو) به گربه گفتند مدفوعت برای درمان خوبست روی آنرا پوشاند 


۲۳ - ديسه داشتي كسانوواخ (؟)


۲۴ -ديسه ديرمانچي توغىري (دئيه سن دييرمانچى تويوغودور) انگار مرغ آسیابان است


۲۵ - ديسه ليك لتره ري (دئيه سن ليك ساپىدير) مثل دسته لیک لتره (خیلی لاغر و باریک) است (ليك= پنبه٬ اهرم٬ قيچى در كشتى٬ لتره= وسیله ای برای ریسیدن پشم)


۲۶ - ديلي ايوز گرتنه دويلي (ديلى اؤز ؟ دئييلدير) زبانش دست ؟ خودش نیست


۲۷ - ديه سه كيش٫ كيشميشي توكلي (دئسن كيش٫ كيشميشى تؤكوله ر) بگویی کیش٬ کشمشش می ریزد 


 ۲۸ - ديو ايشي٫ ديوان ايشي (دئو ايشى٫ ديوان ايشى) کار دیو٫ کار دیوان

*
منبع : وبلاک ترکی سنقر

*

هیچ نظری موجود نیست: