ریاکاری - محسن مردانیبه مسجد نرفتم ولی در عوض
به زهد و ریا مبتلا نیستم

نبینی تو تسبیح در دست من
که اُجرت شمار دعا نیستم

نخواندم نماز شب، اما به روز
رباخوارِ تاجرنما نیستم

نه عمره ، نه حج رفته‌ام بارها  
که جز مؤمنی بینوا نیستم

نه ندبه، توسل، نه جوشن کبیر
دعاخوان به بانگ رسا نیستم

به دنبال نذری به هر سوی شهر
نگردم، که خوش اشتها نیستم

ندادم به کس خمس مال وزکات
زراندوزِ پر ادعا نیستم

به عنوان نهی از گناهان خلق 
خودم عامل صد خطا نیستم

تظاهر به تقوی ندارم نیاز 
که میخواره زیر عبا نیستم

فزون‌تر مگو، گر به زندان روی
ضمانت گذار شما نیستم

محسن مردانی
چهاردهم بهمن ماه ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست: