تاپماجا - 5

بوستاندا وار بیر آرواد ، پالتار گئییب دی قات قات : در جالیز زنی هست که لباس روی لباس پوشیده است.
جواب : کلم
. از فرهنگ لغات : بهزاد بهزادی
*

هیچ نظری موجود نیست: