سؤزلوک - ت

توخ : سیر
توخ اولماق : سیر بودن
توخ قیرمیزی: قرمز پررنگ
گؤزو توخ : چشم و دل سیر
توختاق : التیام یافته
توخماق : گوشت کوب
توخوما : بافت
توخوماق : بافتن
توخوجو : بافنده
توخونان : برخورنده ، حرف یا کار توهین آمیز
تورپاق : خاک
توربا : کیسه
تؤر تؤکونتو : ریخت و پاش
توز : گرد و غبار
توز باسمیش : گرد و خاک گرفته
توش : رفیق ، دوست
توفاق : بنیاد
*
سؤزلوکلربوردا
*

هیچ نظری موجود نیست: