روزجهانی کودک
هفده مهر ماه - هشتم اکتبر
اوشاقلار گونو اوشقلارا مبارک
***

هیچ نظری موجود نیست: