اصطلاحات مشهدی

این اصطلاحات مشهدی با معادل فارسی را از قسمت نظر خواهی وبلاک نجلا برداشته و معادل آذربایجانی را اضافه کرده ام . با تشکر از فواد گرامی
نارنجک نان خامه‌ای خامالی چؤره ک
اِشکاف ایشقاب کمد
کُخ : سوسک حشره‌ی نسبتابزرگ اذیت بکن پیس پیسا
یاد داشتن : بلد بودن باشارماق
سَرکُن : مدادتراش قه ددیه ن
میلان : کوچه کوچه
مغز ِمدادفشاری : نوکِ مدادفشاری فیشاری میداد اوجو
پَلَخمون : یک وسیله ای برای زدن گنجشک به شکل چوب که یک کش یا لاستیک به انتهایش وصل است و با آن می توان سنگ پرتاب کرد . چه کی سسانتی
چُمبه : اصطلاح کوچه بازاری برای فرد چاق کوفته ، بودا بیر ایصطلاحدیر یوغون آداما
چُغُک :گنجشک سئرچه
چلغوز : یک نوع آجیل شبیهِ بادام باداما اوخشار بیر یئمیش آدی دیر
کم‌زور یا پرزور کردنِ گاز : کم و زیاد کردن شعله گاز خودون آلماق
کلپاسه : مارمولک که رته نکله
دِلَنگون : آویزان ساللاق
توشله : تیله مازی
چُخت : سقف دام
کاغذباد : بادبادک، کایت بادبادک
سرپایی : دمپایی شیققیدیم به گویش ماکوئی
سر ِ نوشابه : در ِ نوشابه نوشابه آغزی
یَره، یره‌گِه : یارو، فلانی گئده
ناسوس : تلمبه‌یِ دوچرخه ناسوس
کُلاج : کسی که چشمش چپ است چئری
آق‌میرزا: شوهرخواهر باجی اری ، کوره کن
مکُش مرگِ ما: اعیانی، شیک تیتیش مامانی
قوجمه شده : انگور دانه اوزوم گیله سی
پیشینگ: ریختن ناخواسته مایعات روی لباس جالاماق
حولی: حیاط حه یه ت
قله ، قله گی : روستا ، روستائی که ند ، کتدی
چـِغـَل: زبر، ضخیم قارت
کـَغ: نرسیده کال یئتیشمه میش ، کال
ز ِنج : چسبناک یاپیشقان
لتِّه : تکه پارچه،کهنه پارچه جیندا
لوخ: حصیر حصیر
خُردو :کوچک خیردا ، دینقیلی
شِرشِره : کاغذکشی کشی کاغاذ
تارت و پارت : پخش و پلا تور توکونتو
نوردِوون : نردبان پیلله کان
برادر اندر: مادر ناتنی، برادر ناتنی اؤگئی ، قارداش ، آنا یادا باجی
لَخِه : کهنه پاره جیر جیریق
آدرس وبلاک نجلا
http://najla.blogfa.com

هیچ نظری موجود نیست: